Modele dzielone pindex

» E-mentor NR 1 (14)/2006» Zarządzanie Dieu» MODELE zarządzania Dieu w przedsiębiorstwie modèle zasobowy zarządzania Dieu Powstał w pierwsjay połowie lat 90. Jako rezultat Badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw przemysłowych. Opiera się sur przede wszystkim na koncepcjach D. Leonard-Barton z Harvard Business School1 i jej modelu “źródeł wiedzy” (wellsprings de la connaissance) opartego na koncepcji kluczowych kompetencji je kluczowych umiejętności. Modèle zasobowy zarządzania Dieu bazuje na rozwijanym OD Dawna w ramach zarządzania strategicznego podejściu zasobowym. Traktuje Ono wiedzę jako najważniejszy zasób firmy. Zgodnie z NIM źródłem wiedzy może być samo Przedsiębiorstwo lub jego otoczenie. Warunkiem efektywnego zarządzania Dieu jest współdziałanie wzajemnie powiązanych pięciu elementów: modèle japoński zarządzania Dieu jest efektem Badań dwóch japończyków: nonaki i takeuchiego, którzy na początku lat 90. opracowali modèle “Spirali wiedzy”. Zarządzanie Dieu na zasadzie “Spirali” à powtarzający się CYKL Czterech procesów convertir wiedzy: il semble que si vous êtes arrivé ici à partir de la page http://www.uthsc.edu/productionlab/pIndex%20Lab%20Technique-7-24-07%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf.

Vous voudrez peut-être leur faire savoir qu`ils ont un mauvais lien. Si c`est une page de l`UTHSC, alors laissez le webmaster de campus savoir. En cliquant sur ce lien enverra un e-mail avec les informations nécessaires déjà dans l`e-mail. Il devrait être aussi facile que de cliquer sur le lien, puis en cliquant sur Envoyer. Merci d`avoir aidé. Modèle procesowy bazuje na rozwiązaniach i doświadczeniach praktycznych, stosowanych w dużych firmach konsultingowych. Duży Wkład w rozwf koncepcji modelu procesowego wnieśli T. Davenport i L. Prusak z IBM Consulting group4, G. Probst i S.

Raub5. oraz de la Wilson6 de Bukowitz i R.L.. Dokonali Oni syntezy istniejących doświadczeń praktycznych. Każde z omówionych podejść do zarządzania Dieu w przedsiębiorstwie ma swoje Zalety i Wady. Zaletą modelu zasobowego jest traktowanie wiedzy jako najważniejszego zasobu w przedsiębiorstwie, natomiast Wadą jest nieuwzględnienie specyficznych Cech Tego zasobu je traktowanie aller Jak każdego innego strategicznego zasobu. Niewątpliwym osiągnięciem modelu japońskiego jest wyodrębnienie dwóch rodzajów wiedzy: wiedzy ukrytej je wiedzy jawnej. Niestety, Jest sur faiblement zoperacjonalizowany, przez co jest Mało przydatny w zastosowaniach praktycznych. Modèle procesowy jest bardzo logiczny i uporządkowany, ALE Wiedza w tym modelu traktowana jest głównie jako informacja. Modèle zarządzania Dieu w przedsiębiorstwie prezentuje poniższy rysunek: Choć modèle Ten ma solidne podstawy-nawiązuje między przez do wczesnych modeli strategii ansoffa, Czy współcześnie rozwijanych koncepcji kluczowych kompetencji je kluczowych Umiejętności-à Jest sur zbyt Majku zakorzeniony w realiach Gospodarki przemysłowej, aby spowodować rewolucyjne zmiany w zakresie pour wiedzy. Tym bardziej, że większość wyników organizacji jest nastawionych na działania krótkookresowe związane z eksploatacją wiedzy istniejącej, un eksploracją nie (je tworzeniem) wiedzy Nowej.

This entry was posted in Uncategorized by . Bookmark the permalink.

Comments are closed.